Закон о раду

Посао за будућност

У модерно доба и посао се модернизује. Људи који су спремни да гледају напред и мењају се у складу с временом имају највише могућности за успех. У савременом друштву, успевају људи с визијом. Ми имамо визију Србије као земље најбољих прилика за све њене грађане. Заједно радимо на томе да прилике не само створимо, већ и да знамо како да их у пуној мери искористимо.

Закон о раду прописује права и обавезе како запослених, тако и послодаваца. Послодавац је дужан да запосленог обавести о условима и организацији рада и правима и обавезама запосленог у области безбедности и здравља на раду. Уговором о раду, који се закључује пре ступања запосленог на рад, уговарају се услови рада, који не могу бити неповољнији од услова прописаних законом. Ако уговор садржи такве одредбе, оне су ништаве, а право да се утврђује ништавост пред судом не застарева.

Нека од права која прописује Закон о раду су право на ограничено радно време, одмор у току дневног рада, дневни, недељни и годишњи одмор, као и право на зараду, накнаду зараде и друга примања.

Послодавац може запосленом да откаже уговор о раду само у случајевима прописаним законом.

Познавање основних права и обавеза прописаних Законом о раду је кључно јер представља предност за запосленог приликом заснивања радног односа пошто запослени, на тај начин, има свест о свим својим правима. Захваљујући овој свести, он може препознати лоше послодавце који занемарују Закон и не поштују права запослених, те, у складу са тим, може пријавити послодавца надлежној инспекцији рада. Запослени може заштиту својих права тражити и преко суда, као и покушати мирно решавање радног спора преко Републичке агенције за мирно решавање радних спорова.