Лечење у иностранству

Чувамо највредније што имамо

Чување здравља и брига о оболелима су међу главним задацима сваког друштва у коме је хуманост једна од средишњих вредности. Кроз однос према здрављу открива се и колико су нам погледи на живот здрави. Савремене технологије и осавремењивање здравствених установа, као и целокупног процеса лечења, треба да допринесу да сачувамо и развијамо своје највеће богатство – здравље наших грађана.

Услови за остваривање права

Осигурана лица могу користити здравствену заштиту у иностранству, у случају привременог или сталног боравка, у складу са међународним уговорима о социјалном осигурању и Законом.
Коришћење права на здравствену заштиту у земљи са којом је закључен међународни споразум, остварује се на основу издатог двојезичног обрасца од стране матичне Филијале РФЗО.
У случајевима када није закључен међународни споразум, осигурана лица имају право само на хитну здравствену заштиту у складу са Законом, коју остварују прибављањем Потврде о коришћењу хитне здравствене заштите у иностранству (ОЗ – 12), коју издаје матична Филијала РФЗО, пре одласка на пут.

Опширније.

Осигураном лицу може се изузетно одобрити лечење у иностранству на терет средстава обавезног здравственог осигурања за лечење обољења, стања или повреде који се не могу успешно лечити у Републици Србији, а у земљи у коју се осигурано лице упућује постоји могућност за успешно лечење тог обољења, стања или повреде, као и дијагностика за ретке генетске болести у иностранству која се не може успешно обезбедити у Републици Србији, а постоји могућност успешног обављања дијагностике за ретке генетске болести у иностранству, према условима, начину и поступку прописаним Правилником.

Лечење у иностранству.